Micro-optimize Ruby

Micro-optimize Ruby

Có nhiều mức độ optimize Ruby code:

 • Design: kiến trúc và thuật toán(ví dụ: n + 1 query)
 • Source: viết code tối ưu nhất
 • Build: build phiên bản ruby phù hợp với yêu cầu của source code.
 • Compile: dùng các compiler khác nhau của Ruby. Ví dụ: mrbc, jrubyc, rbx
 • Runtime: tối ưu ở bước runtime(ví dụ như dùng các biến môi trường khi execute ruby: RUBY_GC_MALLOC_LIMIT)

Trong bài viết này, ta sẽ tập trung vào các kỹ thuật optimize trên source code.

Một vấn đề quan trọng khi optimize chính là cần phải benchmark, nghĩa là không dựa vào cảm giác để quyết định một đoạn code này sẽ chạy nhanh hơn đoạn code kia, mà phải dựa vào kết quả benchmark khách quan. Vì vậy trước tiên, ta sẽ làm quen với các công cụ benchmark của Ruby.

Các công cụ benchmark

Benchmark IPS

Rất hữu dụng khi muốn so sánh tốc độ thực thi giữa 2 đoạn code. Cách sử dụng rất đơn giản:

require benchmark/ips

Benchmark.ips do |x|
 x.report( fast ) { fast_code }
 x.report( slow ) { slow_code }
end

Khi execute đoạn code trên ta sẽ được 1 report như sau:

Calculating -------------------------------------
      slow   71.254k i/100ms
      fast   68.658k i/100ms
-------------------------------------------------
      slow   4.955M (± 8.7%) i/s -   24.155M
      fast   24.011M (± 9.5%) i/s -  114.246M

Comparison:
      slow 23958619.8 i/s - 1.00x slower
      fast: 24011974.8 i/s

Tham khảo: https://github.com/evanphx/benchmark-ips

memory_profiler

Dùng gem này khi muốn kiểm tra số lượng object được tạo ra.

require 'memory_profiler'
report = MemoryProfiler.report do
 # run your code here
end

report.pretty_print

Tham khảo: https://github.com/SamSaffron/memory_profiler

allocation_tracer

Có chức năng khá tương tự với memory_profiler, gem này tương thích với Ruby 2 trở lên.

require 'allocation_tracer'
require 'pp'

pp ObjectSpace::AllocationTracer.trace{
 50_000.times{|i|
  i.to_s
  i.to_s
  i.to_s
 }
}

Tham khảo: https://github.com/ko1/allocation_tracer

Một số phương pháp optimize với Ruby

1. Giảm số lượng object tạo ra

Giảm số lượng object tạo ra sẽ giúp bộ nhớ ít chiếm dụng hơn, Garbage Collector ít bị overhead hơn dẫn đến code sẽ được execute nhanh hơn. Dưới đây là một cách để hạn chế phát chiếm dụng bộ nhớ.

Sử dụng String#freeze

Mỗi khi một string được gọi, Ruby sẽ tạo một vùng nhớ mới để lưu string này, do đó nếu sử dụng cùng một chuỗi nhiều lần, nên dùng method String#freeze. Việc này sẽ giúp tránh allocate nhiều vùng nhớ không cần thiết.

Ví dụ:

10.times do
 puts "Hello world".object_id
end

10.times do
 puts "Hello world".freeze.object_id
end

Sử dụng ! method(a.k.a bang method)

Trong Ruby có 2 loại method: method trả về object và method thay đổi object. Ví dụ ta có mapmap! Dùng các hàm ! nếu chỉ cần thay đổi object sẽ giúp giảm việc allocate bộ nhớ. Vì khi gọi method thường sẽ allocate một vùng nhớ mới và trả về vùng nhớ đó cho câu gọi hàm.

array = ['a', 'b', 'c']
array.map(&:upcase)
array.map!(&:upcase)

Ngoài các ! method, Ruby còn có một số cặp method trả về object và thay đổi một object. Chẳng hạn:

select vs. keep_if

a = %w{ a b c d e f }
a.keep_if { |v| v =~ /[aeiou]/ }
puts a
=> ["a", "e"]
a = %w{ a b c d e f }
a.select { |v| v =~ /[aeiou]/ }
puts a
=> ["a", "b", "c", "d", "e", "f"]

reject vs. delete_if

a = [1,2,3,4,5]
a.delete_if(&:even?)
puts a
=> [1,3,5]
a = [1,2,3,4,5]
a.reject(&:even?)
puts a
=> [1,2,3,4,5]

2. Dùng các method đã được optimize sẵn của Ruby

map.flatten(1) vs. flat_map

require 'benchmark/ips'

ARRAY = 100.times.map { (0..9).to_a }

def slow
 ARRAY.map { |x| x }.flatten(1)
end

def fast
 ARRAY.flat_map { |x| x }
end

Benchmark.ips do |x|
 x.report('slow') { slow }
 x.report('fast') { fast }
end

Kết quả benchmark:

slow 12348.2 (±9.0%) i/s - 61450 in 5.017159s
fast 56647.8 (±7.2%) i/s - 282152 in 5.006973s

reverse.each vs. reverse_each

require 'benchmark/ips'

ARRAY = (1..100).to_a

def slow
 ARRAY.reverse.each{|x| x}
end

def fast
 ARRAY.reverse_each{|x| x}
end

Benchmark.ips do |x|
 x.report('slow') { slow }
 x.report('fast') { fast }
end

Kết quả benchmark:

slow 12348.2 (±9.0%) i/s - 61450 in 5.017159s
fast 56647.8 (±7.2%) i/s - 282152 in 5.006973s

Hash#keys và Enumerable#each vs. Hash#each_key

Hash#keys.each sẽ tạo một mảng mới, trong khỉ each_key không sinh một mảng mới, do đó dùng each_key sẽ hiệu quả hơn.

 require 'benchmark/ips'

HASH = Hash[*('aa'..'zz')]

def slow
 HASH.keys.each { |k| k }
end

def fast
 HASH.each_key { |k| k }
end

Benchmark.ips do |x|
 x.report('slow') { slow }
 x.report('fast') { fast }
end

Kết quả benchmark:

slow 12348.2 (±9.0%) i/s - 61450 in 5.017159s
fast 56647.8 (±7.2%) i/s - 282152 in 5.006973s

shuffle.first vs. sample

Array#shuffle sẽ allocate một array mới bộ nhớ, trong khi Array#sample chỉ thực hiện trên index của array, do đó không cần allocate thêm bộ nhớ. Tốc độ thực thi sẽ nhanh hơn 15X.

require 'benchmark/ips'

ARRAY = (1..100).to_a

def slow
 ARRAY.shuffle.first
end

def fast
 ARRAY.sample
end

Benchmark.ips do |x|
 x.report('slow') { slow }
 x.report('fast') { fast }
end

Kết quả benchmark:

slow 324806.7 (±8.1%) i/s - 1620738 in 5.028042s
fast 5069719.9 (±9.5%) i/s - 24872400 in 5.011482s

https://github.com/rails/rails/pull/14240

https://github.com/rails/rails/pull/17244

https://github.com/rails/rails/pull/17099

https://github.com/rails/rails/pull/17245